ต้นเต่าร้างยักษ์น่านเจ้าจันผากระดังงาไทย
การะเวก
หิรัญญิกา

เตยสระบุรี (ยังไม่มีชื่อวิทยาศาสตร์) (เมล็ดงอกแล้ว ๑ เมล็ด)

เตยทะเล (เมล็ดงอกแล้ว ๑ เมล็ด)

เตยดง (เมล็ดงอกแล้ว ๑ เมล็ด)
เตยทะเล เมล็ดใหญ่ (ยังไม่มีชื่อวิทยาศาสตร์) (เมล็ดงอกแล้ว ๑ เมล็ด)

เตยหอม ( ๑ หน่อ)
เตย ลูกยาวรี (ยังไม่มีชื่อวิทยาศาสตร์)


รังกับ
ศรีสยาม (เมล็ดงอกแล้ว ๑ เมล็ด)
หวายน้ำผึ้ง (เมล็ดงอกแล้ว ๑ เมล็ด)
หวายเดาใหญ่ (เมล็ดงอก ๑ เมล็ด)
จากเขา
ปาล์น้ำมัน (ใบไม่ฉีก)
อูโทเปีย
หวายข้อดำ
เต่าร้างบ้าน ( ใบลาย) (เมล็ดงอกแล้ว ๑ เมล็ด)
เต่าร้างยักษ์น่านเจ้า (เมล็ดงอกแล้ว ๑ เมล็ด)
เหลาชะโอนภูเขา (เมล็ดงอกแล้ว ๑ เมล็ด)
เหลาชะโอนพรุ
หมากพน (เมล็ดงอกแล้ว ๑ เมล็ด)
ตาลโตนด(เมล็ดงอกแล้ว ๑ เมล็ด)
ลานตะวันออก (เมล็ดงอกแล้ว ๑ เมล็ด)
ลานใต้ (เมล็ดงอกแล้ว ๑ เมล็ด)
รังไก่ (เมล็ดงอกแล้ว ๑ เมล็ด)
หวายน้ำ(เมล็ดงอกแล้ว ๑ เมล็ด)
อะตาเลีย ฟาเลอราตะ (เมล็ดงอกแล้ว ๑ เมล็ด)

     
Sitemap หมวดหมู่